...

Ja, det er helt gratis å sende flyttemeldinger til Folkeregisteret, organisasjoner du har et kundeforhold hos, og til Posten. Det er en vanlig misforståelse at det koster penger å melde flytting, men dette er altså ikke tilfellet. Å melde flytting til Folkeregisteret og andre nødvendige instanser er en kostnadsfri prosess.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.