...

Ja, du kan melde flytting for andre familiemedlemmer, men det er visse begrensninger. Ifølge Skatteetaten kan du melde flytting for din partner, ektefelle, eller en samboer du har felles barn med eller deler foreldreansvar med. Dette betyr at hvis du er samboer uten felles barn eller delt foreldreansvar, kan ikke den ene parten melde flytting på vegne av den andre. I slike tilfeller må hver person melde flytting individuelt til Folkeregisteret.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.