...

Hvis du skal flytte fra Norge til et ikke-nordisk land, må du melde flytting til Skatteetaten i Norge. Dette sikrer at norske myndigheter er oppdaterte på din bostedsstatus. Skulle du derimot flytte til et nordisk land, trenger du kun å melde flytting til det nye landet du skal bosette deg i. For de som har et D-nummer i stedet for et norsk personnummer, er det ikke nødvendig å melde flytting fra Norge til norske myndigheter eller postvesenet. I disse tilfellene er det tilstrekkelig å informere Posten om adresseendringen.

 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.