...

Selv om det i folkeregisterloven ikke er spesifiserte straffebestemmelser for å unnlate å melde flytting, kan det være sanksjoner for de som bevisst unnlater å informere om adresseendring. Hvis Skatteetaten vurderer unnlatelsen som forsettlig eller grovt uaktsom, kan du risikere å bli ilagt et rettsgebyr. Dette gebyret kan være opptil 60 dager på maksimalt 16 950 kroner, basert på gjeldende satser for rettsgebyrer. Det er derfor viktig å sørge for at du melder fra om flytting i henhold til lovens krav.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.