...

Rett på flyttedag

Flyttedag når du skal flytte – har du rett på fri? Når det kommer til rettigheter rundt flyttedag og muligheten for å søke om fri fra jobb, er det viktig å være oppmerksom på at i Norge, finnes det ingen spesifikk lovgivning som gir arbeidstakere rett til betalt fri for flytting. Dette betyr at det ikke er noen automatisk rettighet til fri med lønn når man skal flytte.

Flyttedag til flytting

Har du rett på fri og betalt flyttedag?

Svaret er nei. I det norske arbeidslivet finnes det ingen lovfestet rett til fri ved flytting. Betalt fridag for å flytte reguleres ikke av arbeidsmiljøloven. Dette betyr at det ikke er en generell lov som gir arbeidstakere rett til å ta fri fra jobben med lønn for å flytte. I mange tilfeller er det imidlertid vanlig praksis at arbeidsgivere tilbyr en form for permisjon til ansatte som skal gjennomføre en flytting, selv om det ikke er et juridisk krav.

Avtaler og praksis om fridager

Selv om loven ikke spesifikt gir rett til flyttepermisjon, kan rettigheter rundt dette likevel være inkludert i kollektive avtaler, slik som tariffavtaler, eller i individuelle arbeidskontrakter. Dette betyr at noen arbeidstakere kan ha rett til flyttedag med lønn, avhengig av avtalen de har med sin arbeidsgiver. For å finne ut om du har rett på flyttedag anbefaler vi å se nærmere på din arbeidskontrakt.

  • Mange bransjer har spesifikke regler angående permisjon ved flytting som er definert i tariffavtalen. Det er derfor viktig å sjekke om din bransje har slike bestemmelser
  • Noen arbeidsplasser kan ha lokale avtaler som tillater ansatte fri med lønn for flytting. Dette er ofte på arbeidsgivers skjønn og kan variere stort fra sted til sted

Undersøk med din arbeidsgiver, HR-avdelingen, eller din tillitsvalgte. De kan gi deg informasjon om eventuelle rettigheter du har til flyttedag.

Flytting på grunn av arbeid

Hvis flyttingen skjer som et krav fra arbeidsgiverens side, for eksempel ved omplassering til en annen by eller land for å møte virksomhetens behov, vil situasjonen ofte være annerledes. I slike tilfeller er det vanlig at arbeidsgiver tilbyr kompensasjon for flyttingen, som kan inkludere både dekning av flyttekostnader og permisjon med lønn. Skal du flytte på grunn av ny jobb anbefaler vi å ta kontakt med oss for å få tilbud om flyttehjelp. Vi flytter for arbeidsgivere mellom byer i Norge, inkludert Oslo til Trondheim, Bergen, Stavanger og Kristiansand.

 

Vi skal flytte. Har jeg rett på betalt fridag fra jobben?

Fridag til flyttedag er ikke regulert gjennom Arbeidsmiljøloven. Det er ingen rett til permisjon for flytting regulert i lov eller avtale. Det må du avtale med sjefen din. Du kan avtale at du for eksempel får fulltid, fleksibel permisjon eller ferie i forbindelse med flyttingen. Et annet alternativ er ulønnet permisjon.

Fridag flytting

Unngå stress med profesjonell flyttehjelp

For de som ønsker å minimere stresset og tidsbruken knyttet til flytting, tilbyr bruk av et profesjonelt flyttebyrå en løsning som ikke bare sparer tid, men også sikrer en problemfri overgang til ditt nye hjem. Relok Flyttebyrå Oslo AS utfører profesjonell flytting for private, bedrifter og det offentlige. Vi aksepterer også garanti, for deg som søker støtte gjennom NAV for å flytte.

Ved å velge oss får du et pålitelig og erfarent flyttebyrå. Overlat jobben til en av de beste flyttefirma i Oslo. Dette innebærer alt fra pakking av dine eiendeler til transport og utpakking i ditt nye hjem.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.